این درس به صورت مشترک برای کلیه دانشجویان تعریف شده تا با سامانه آموزش مجازی آشنا گردند.


این درس به صورت مشترک برای کلیه اساتيد  تعریف شده تا با سامانه آموزش مجازی آشنا گردند.